Landgoed De Peerdegaerdt bestaat uit een erf met wandeltuin en een karakteristieke hoogstamboomgaard. Op het erf staat het landhuis en een aantal stallen en schuren. De stallen worden gebruikt als verblijf voor de Friese paarden van Stoeterij De Peerdegaerdt.

Op het erf staan diverse hagen, hakhoutsingels, solitaire bomen, coniferen en hoogstamfruitbomen. Op de achterzijde van het perceel ligt een schapenwei met hoogstamfruitbomen en een hakhoutsingel. In de schapenwei staat een kleine schuur als nachtverblijf voor de schapen en aanwezige gepensioneerde pony’s. Aan de noordzijde van De Peerdegaerdt liggen nog een aantal weilanden, welke in 2004 omzoomd zijn door knotwilgen. Zodoende wordt het ecologisch gebied ‘Het Oude Land’ verbonden met het Landgoed. Op het landgoed worden vaak kleine zangvogels, ransuilen en egels waargenomen.

In 2005 is De Peerdegaerdt voorbeelderf geweest voor Landschapsbeheer Zuid-Holland in het kader van de actie ‘Kijk mijn Erf’.

In 2007 is een stichting opgericht ten behoeve van het beheer en behoud van Landgoed De Peerdegaerdt, deze stichting is gerangschikt als ‘Algemeen Nut beogende instelling’ (ANBI), waardoor de stichting kwalificeert als goed doel. Hierdoor kunnen giften aan de stichting aftrekbaar zijn, meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst, ook kunt u contact met ons opnemen over de mogelijkheden.

Om uiteindelijk meer mensen in de gelegenheid te stellen De Peerdegaerdt te beleven is eind 2014 Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt opgericht. Hiermee willen we een impuls geven aan de activiteiten die op De Peerdegaerdt plaatsvinden. Deze stichting is ook gerangschikt als ANBI.

Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt

Achtergrondinformatie
De afgelopen jaren heeft De Peerdegaerdt zich met een enthousiaste groep medewerkers en vrijwilligers ontpopt tot een Landgoed Nieuwe Stijl. Hierbij proberen we vooruit te lopen op de transities die gaande zijn en bestaande lineaire processen om te buigen naar circulaire processen. De Blue Economy inspireert ons hierbij. Onze zorg- en activiteitenboerderij is één van de kernactiviteiten die afgelopen jaren op De Peerdegaerdt is ontwikkeld. Op De Peerdegaerdt zetten we mensen in hun eigen kracht en we willen dit met Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt voor meer mensen bereikbaar maken.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het vergroten van de maatschappelijke bijdrage van Landgoed De Peerdegaerdt binnen de samenleving in het algemeen en daarvan in het bijzonder het ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie en het verbeteren van welzijn van mens en dier.

Beleid en beleidsplan
De stichting tracht haar doel te bereiken door mensen bewust te maken van hun natuurlijke mogelijkheden en hun eigen kracht, waardoor men weerbaarder en veerkrachtiger wordt en de zelfredzaamheid toeneemt.

Hieronder valt onder andere:

a.    Het activeren van mensen;
b.    Het stimuleren van mensen te participeren binnen de samenleving;
c.    Het stimuleren van natuurbeleving;
d.    Het faciliteren van de activiteiten;
e.    Het stimuleren van vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid;
f.     Het bieden van educatieprogramma’s in relatie tot de natuur;
g.    Het vergroten van de kennis op het gebied van permacultuur;
h.    Het positioneren en onder de aandacht brengen van de activiteiten op De Peerdegaerdt;
i.     Het vormen van een social playground voor onder meer Blue Economy initiatieven;
j.     Het stimuleren van transities die bijdragen aan een rechtvaardige en groene omgeving;
k.    Het samenwerken met het maatschappelijk middenveld;

Verwezenlijking van het doel wordt onder meer mogelijk gemaakt door:

 • Uitgeoefende activiteiten van de stichting;
 • Giften en donaties;
 • Subsidies en sponsorbijdragen;
 • Verkregen legaten;

Giften aan Stichting (Be)Leef De Peerdegaerdt kunnen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting, de Belastingdienst heeft De Peerdegaerdt gerangschikt als ANBI. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst, ook kunt u contact met ons opnemen over de mogelijkheden.

Gegevens
KvK-nummer: 621 26 601
RSIN: 854669516
Bankrekeningnummer – IBAN: NL96 TRIO 0391 0692 33
BIC: TRIONL2U
AGB: 98-100788

Samenstelling bestuur Stichting (Be)leef De Peerdegaerdt

 • Voorzitter: Nicole van Haelst, ‘s-Gravenhage
 • Algemeen bestuurslid: Ellen van Sprundel, Rotterdam
 • Algemeen bestuurslid: Hèlen Sturm, Strijen

De bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit. Eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties of overige vragen kunt u mailen naar:

Zorg- en activiteitenboerderij & moestuin
actief@depeerdegaerdt.nl

Buitenarrangementen & overig
beleef@depeerdegaerdt.nl

Stichting Landgoed De Peerdegaerdt

Achtergrondinformatie Stichting tot behoud van Landgoed De Peerdegaerdt (kort: Stichting Landgoed de Peerdegaerdt) 

Landgoed De Peerdegaerdt vormt een cultuurhistorische plek binnen de gemeente Strijen in het Nationaal Landschap de Hoeksche Waard en biedt ruimte aan verschillende doelgroepen.

Woorden als samenwerking, verantwoordelijkheid, respect en inzet komen tot leven op De Peerdegaerdt. Krijgen inhoud en betekenis. Samen een (natuur)belevenis creëren om nog vaak aan terug te denken. Om dit mogelijk te maken is Stichting Landgoed De Peerdegaerdt op 27 november 2007 opgericht.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het behoud en beheer van Landgoed De Peerdegaerdt in het algemeen en daarvan in het bijzonder het behoud, beheer en het ontwikkelen van de biodiversiteit en de natuurwaarde, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleid en beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bijdragen aan en bieden van verantwoord beheer en onderhoud binnen de traditie van het landgoed rekening houdend met het specifieke karakter daarvan.

Verwezenlijking van het doel wordt onder meer mogelijk gemaakt door:

 • Giften en donaties;
 • Subsidies en sponsorbijdragen;
 • Verkregen legaten;
 • Uitgeoefende activiteiten van de stichting;

Giften aan Stichting Landgoed De Peerdegaerdt kunnen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting, de Belastingdienst heeft De Peerdegaerdt gerangschikt als ANBI. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst, ook kunt u contact met ons opnemen over de mogelijkheden.

Gegevens 

KvK-nummer: 24 425 460
RSIN: 818792644
Bankrekeningnummer – IBAN: NL64 TRIO 0784 8674 02
BIC: TRIONL2U
AGB: 98-099986

Samenstelling bestuur Stichting tot behoud van Landgoed De Peerdegaerdt

Voorzitter: Erik Doesburg, Lage Zwaluwe
Secretaris: Dhr. F.J. Derks, St. Maartensdijk
Penningmeester: Ellen van Sprundel, Rotterdam

De bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit.

Eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties of overige vragen kunt u mailen naar:

Zorg- en activiteitenboerderij & moestuin
actief@depeerdegaerdt.nl

Buitenarrangementen & overig
beleef@depeerdegaerdt.nl

Het laatste jaarverslag is hier te lezen


We doen het samen!
Partners van Landgoed De Peerdegaerdt in het beheer en behoud van het landgoed:
Landschapsbeheer Zuid-Holland (in 2014 verder gegaan in de Groene Motor)
Provincie Zuid-Holland
Regionale Sociale Dienst